Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail.

Adres e-mail:

Regulamin

 

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO”

  I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KLIO 2015”

 

REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„KLIO 2015” - WIELCY POLACY

 

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Klio 2015” Wielcy Polacy  jest Centrum Edukacji Historycznej „Klio” z siedzibą w Wałbrzychu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6).

3. Cele I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”:

 • popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat najwybitniejszych postaci polskiej państwowości;

 • kultywowanie szacunku i kształtowanie właściwej postawy dla osiągnięć wielkich Polaków;

 • kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej;

 • pomoc dla nauczyciela w urozmaiceniu zajęć lekcyjnych i umożliwieniu zewnętrznej oceny wiedzy uczniów;

 • integracja młodzieży przejawiającej zainteresowania historią Polski;

 • oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy.

4. Formy I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”.

Uczniowie biorący udział w obecnej edycji konkursu mogą wybierać z trzech jego form:

TEST

 • test przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych;

 • warunkiem uczestnictwa w teście jest wpłata w wysokości 7 zł na konto organizatora;

 • składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz z pytań otwartych. Test przygotowała kadra nauczycielska z wieloletnim doświadczeniem. Zróżnicowana skala trudności daje szansę na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczniów;

 • uczeń wybiera tylko i wyłącznie 1 z 4 możliwych odpowiedzi, tylko 1 jest prawidłowa; zaznaczenie według ucznia prawidłowej odpowiedzi odbywa się w następujący sposób: wybraną przez siebie odpowiedź a, b, c, lub d uczeń na karcie odpowiedzi zaznacza poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadracika, karty odpowiedzi wypełnia się wyłącznie długopisem lub piórem koloru czarnego, zabrania się używania ołówka, korektora, długopisu z innym niż czarnym wkładem;

 • uczniowie rozwiązują test na arkuszach (kartach odpowiedzi) przesłanych przez organizatora, które następnie zostaną odesłane w celu sprawdzenia;

 • arkusze konkursowe na których zamieszczone zostały pytania konkursowe są własnością uczniów;

 • w pytaniach otwartych uczeń udziela krótszej lub dłuższej odpowiedzi; przy ich ocenianiu będą brane pod uwagę, zarówno wiedza merytoryczna jak i walory literackie; błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na uzyskaną punktację; w pytaniach otwartych w razie chęci zmiany swojej odpowiedzi należy przekreślić napisany tekst i czytelnie wpisać nowy;

 • PUNKTACJA: za każde pytanie konkursowe zamknięte uczeń może uzyskać 1 punkt; za pytania otwarte organizator przyznaje ustaloną przez siebie ilość punktów; za udzielenie błędnej odpowiedzi organizator nie przyznaje punktów ujemnych; przy ogólnej klasyfikacji honorowane są miejsca ex-aequo;

 • test konkursowy zostanie przeprowadzony w dniu 24 listopada 2015 roku, godzinę jego przeprowadzenia pozostawiamy w kompetencjach Szkolnych Organizatorów Konkursu, jednakże zaleca się wybranie takiej godziny, która w jak najmniejszym stopniu przyczyni się do dezorganizacji pracy szkoły (np. po ostatniej godzinie lekcyjnej);

 • Szkolny Organizator Konkursu zobowiązany jest zapewnić salę w której zostanie przeprowadzony konkurs, na drzwiach sali lekcyjnej wywiesić informację o dniu, godzinie organizowanego konkursu oraz imienny wykaz jego uczestników;

 • czas trwania testu wynosi 60 minut; po jego upłynięciu Szkolny Organizator Konkursu zbiera wszystkie prace, sprawdza czy są one prawidłowo i czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opatrzone nadanym przez organizatorów kodem szkoły; następnie Szkolny Organizator Konkursu odsyła prace na adres organizatorów w terminie wskazanym w terminarzu, który jest częścią niniejszego regulaminu;

 • gdyby zaistniała sytuacja, ze po przysłaniu testów i kart odpowiedzi zgłoszą się dodatkowi uczniowie Szkolny Organizator Konkursu ma prawo skserować w dniu konkursu dowolną ilość testów, wówczas ma obowiązek dopłacić na rachunek bankowy organizatora dodatkową kwotę za tych uczniów;

 • w sytuacji gdy zgłoszony do konkursu uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie Szkolny Organizator Konkursu powinien zapewnić na jego miejsce innego ucznia; wpłacone raz pieniądze nie będą zwracane gdyż przeznaczone będą na techniczną obsługę konkursu i nagrody;

 • w wypadku podejrzeń co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie z dyskwalifikacją danej pracy;

 • LITERATURA KONKURSOWA: podręczniki do historii, wydawnictwa tematyczne, Internet, encyklopedie.

KONKURS PRAC PLASTYCZNYCH

 • konkurs prac plastycznych przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-6)

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata w wysokości 7 zł na konto organizatora;

 • uczniowie na wykonanie pracy plastycznej i przekazanie jej Szkolnemu Organizatorowi Konkursu mają czas od ogłoszenia konkursu przez nauczyciela w szkole do dnia 24 listopada 2015 roku, czyli do dnia przeprowadzenia testów w szkołach;

 • prace plastyczne uczestnicy konkursu mogą wykonywać w domu, w czasie lekcji lub na zajęciach koła plastycznego – decyzję pozostawiamy nauczycielowi odpowiedzialnemu za prace swoich uczniów;

 • uczniowie biorący udział w konkursie prac plastycznych są zobowiązani do przestrzegania następujących warunków:

  • praca wykonana jest samodzielnie przez ucznia,

  • FORMAT PRACY nie większy niż A4, praca nie spełniająca kryteriów formatowych nie będzie kwalifikowana w konkursie,

  • tematyka prac konkursowych: ukazanie życia i dorobku wielkich Polaków będących przedmiotem konkursu: portret, scena z życia postaci, miejsca z nimi związane, itp.

  • technika wykonania pracy - dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak: piasek, muszelki, ziarna zbóż itp., praca nie spełniająca wyżej wymienionych kryteriów nie będzie kwalifikowana w konkursie,

  • prace plastyczne muszą być na odwrocie opisane, należy uwzględnić: imię i nazwisko autora oraz opiekuna, pieczątkę placówki oraz nadany kod szkoły,

   • KRYTERIUM OCENY PRAC PLASTYCZNYCH: wkład włożonej pracy, własna niepowtarzalna i unikalna wizja, walory artystyczne pracy;

   • w sytuacji gdy zgłoszony do konkursu uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie, Szkolny Organizator Konkursu powinien zapewnić na jego miejsce ucznia, wpłacone raz pieniądze nie będą zwracane gdyż przeznaczone będą na techniczną obsługę konkursu i nagrody;

   • w wypadku podejrzeń co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie z dyskwalifikacją danej pracy.


KONKURS FOTOGRAFICZNY

 • konkurs prac fotograficznych przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej;

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata w wysokości 7 zł na konto organizatora;

 • uczniowie na wykonanie fotografii i przekazanie jej Szkolnemu Organizatorowi Konkursu mają czas od ogłoszenia konkursu przez nauczyciela w szkole do dnia 24 listopada 2015 roku, czyli do dnia przeprowadzenia testów w szkołach;

 • uczniowie biorący udział w konkursie fotograficznym są zobowiązani do przestrzegania następujących warunków:

  • praca wykonana jest samodzielnie przez ucznia,

  • ilustracja hasła "Polska w obiektywie": sfotografowanie obiektu historycznego: (zamku, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła, cmentarza, starej fabryki), krajobrazu przyrody, mile widziane nawiązanie do postaci będących przedmiotem konkursu;

  • każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 zdjęcie czarno-białe lub kolorowe; format zdjęć: nie większy niż 20 x 30cm (A-4),

  • w przypadku wydruków z drukarki zalecane jest stosowanie papieru fotograficznego,

  • kryteria oceny fotografii: walory artystyczne i techniczne pracy;

  • fotografie muszą być na odwrocie opisane, należy uwzględnić: co przedstawiają, imię
   i nazwisko autora oraz opiekuna, pieczątkę placówki oraz nadany kod szkoły,

PRACE PLASTYCZNE/FOTOGRAFICZNE wysyłane są wraz z testami do dnia
  25 listopada 2015 roku.

Informujemy, iż Organizator nie odsyła prac plastycznych oraz fotograficznych.

5. Zagadnienia konkursowe I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”:

 • Bolesław Chrobry: przejęcie władzy, święty Wojciech, zjazd w Gnieźnie, koronacja.
 • Kazimierz III Wielki: polityka wewnętrzna (edukacja, obronność, sądownictwo), polityka zagraniczna (uczta u Wierzynka, układy z Węgrami, Czechami).
 • Tadeusz Kościuszko: pobyt w USA, insurekcja.
 • Jan Paweł II: dzieciństwo, lata wojny, Karol Wojtyła jako ksiądz, biskup, kardynał, papież, zamach, symbole papieskie, pielgrzymki do Polski, testament, beatyfikacja, kanonizacja.

6. Warunki uczestnictwa w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KLIO 2015”:

Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy organizatorów konkursu wynosząca 7 zł od osoby. Uczniowie chcący wziąć udział zarówno w teście, jak i w konkursie prac plastycznych oraz konkursie fotograficznym wnoszą opłatę za wszystkie formy osobno. W razie nikłego zainteresowania konkursem organizator ma prawo do odwołania konkursu co wiąże się ze zwrotem wpłaconych środków pieniężnych wpłacającym w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania konkursu.

Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 7 uczestników (w jednej kategorii lub łącznie w 2 lub 3 kategoriach). Szkoły liczące poniżej 100 uczniów zgłaszają min. 5 uczestników.

W sytuacji kiedy Szkolny Organizator Konkursu zgłosi po 1 uczestniku w danej kategorii konkursowej organizator, czyli Centrum Edukacji Historycznej „Klio” nie przyznaje wówczas dyplomu laureata!

Szkoła, która zgłosi do udziału w konkursie minimum 20 uczestników jest uprawniona do zgłoszenia dodatkowego uczestnika, który nie będzie musiał wnosić opłaty konkursowej (kryterium wyboru dodatkowego uczestnika: trudna sytuacja materialna).

7. Sposoby zgłaszania szkół do I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”:

 • tradycyjnie, drogą pocztową na adres organizatora;

 • faxem pod numer telefonu 074 6665382;

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.cehklio.webd.pl

PROSIMY O WYBÓR TYLKO JEDNEJ Z FORM ZGŁOSZENIA!

8. Zadania Szkolnego Organizatora I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”:

Szkolny Organizator Konkursu (nauczyciel koordynujący prace związane z konkursem) jest zobowiązany:

 • ogłosić konkurs wśród społeczności uczniowskiej;

 • powiadomić innych nauczycieli o konkursie (korelacja historia, plastyka);

 • przyjąć zgłoszenia uczniów deklarujących chęć uczestnictwa oraz wpłaty pieniężne;

 • dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów – decyduje data stempla pocztowego;

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PRZEKAZ (DOWÓD WPŁATY) W ZAPREZENTOWANY PONIŻEJ SPOSÓB

Nazwa odbiorcy

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO” ul. Blankowa 36/8, 58 – 316 Wałbrzych

Nr rachunku odbiorcy

25 1020 5095 0000 5102 0106 3163

Kwota

zależnie od liczby uczniów biorących udział w konkursie

Nazwa zleceniodawcy

dane adresowe szkoły np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku ul Szewska 1, 19-300 Ełk

Tytuł wpłaty

Prosimy wpisać imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu, liczba uczestników i formy konkursu, np. Jan Nowak za 7 testów + 5 prac plast. + 5 prac foto. oraz adres szkoły


 • przesłać zbiorczą kartę zgłoszeniową;

 • zapewnić prawidłowe przeprowadzenie konkursu na warunkach wyznaczonych przez organizatora,

 • odesłać prace konkursowe wraz z imienną listą uczestników w poszczególnych kategoriach konkursowych na adres podany przez organizatora:

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO”

ul. Blankowa 36/8

58 – 316 Wałbrzych

 • przekazać uczniom osiągnięte przez nich wyniki.

Szkolny Organizator Konkursu ma prawo zebrać dodatkową kwotę zależną od ilości uczniów, którą przeznaczy na obsługę konkursu (przesyłka pocztowa, opłata bankowa).

9. Nadanie kodu szkole.

Nadanie KODU SZKOŁY dzięki któremu organizatorzy identyfikują szkoły przebiega następująco: z chwilą gdy organizator konkursu otrzymuje kartę zgłoszeniową nadaje szkole unikalny kod, który zostanie przesłany razem z instrukcją i testami oraz kartami odpowiedzi do szkoły; kod należy umieścić w wyznaczonym miejscu na kartach odpowiedzi, oraz na odwrocie prac plastycznych i fotografii . Nie ma potrzeby wysyłania na adres organizatora kserokopii dowodu wpłaty!

10. Wymiana korespondencji między organizatorem a szkołami biorącymi udział w konkursie.

Zaproszenia do konkursu, testy konkursowe, wyniki, dyplomy i część nagród przesyłane będą drogą pocztową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora pocztowego – Pocztę Polską. Zaleca się Szkolnym Organizatorom Konkursu żeby rozwiązane testy i plastyczne prace konkursowe oraz fotografie wysyłane były na adres wskazany przez organizatora listem poleconym. W innym przypadku bowiem gdy prace nie dotrą do organizatorów a wysyłający nie będzie legitymował się potwierdzeniem wysyłki wszelkie roszczenia organizator uzna za bezzasadne.

W przypadku gdyby na 3 dni przed datą przeprowadzenia testu nie dotarły do szkoły arkusze testowe Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do skutecznego skontaktowania się z organizatorami. Wówczas zostanie ustalony sposób ponownego dostarczenia arkuszy testowych. Ta sama procedura obowiązuje w przypadku niedostarczenia wyników.

Niektóre nagrody będą wysyłane listem (paczką poleconą). Ewentualne reklamacje zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej są możliwe dopiero po 14 dniach od daty nadania przesyłki. Poczta ma na rozpatrzenie reklamacji 30 dni. Dlatego gdyby nagrody nie dotarły prosimy o pilny kontakt.

11. Terminarz I  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KLIO 2015”:

 • do 16.10.2015 – dokonanie wpłat na konto organizatora, przesłanie karty zgłoszenia;

 • do 20.11.2015 – dostarczenie drogą pocztową testów konkursowych do szkół;

 • 24.11.2015 -  (piątek) – PRZEPROWADZENIE KONKURSU W SZKOŁACH;

 • do 25.11.2015 – odesłanie testów wiedzy, prac plastycznych oraz fotograficznych na adres organizatora;

 • do 17.12.2015 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej;

 • styczeń 2016 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół.

12. Nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio 2015”

KATEGORIA - TEST

 • I miejsce w kraju - TABLET
 • II miejsce w kraju - SMARTWATCH
 • III miejsce w kraju - SMARTFON
 • IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK
 • I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA
 • Honorujemy miejsca EX-AEQUO

KATEGORIA - PRACA PLASTYCZNA

 • I miejsce w kraju - TABLET
 • II miejsce w kraju - SMARTWATCH
 • III miejsce - SMARTFON
 • IV miejsce - CZYTNIK E-BOOK
 • I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

KATEGORIA - PRACA FOTOGRAFICZNA

 • I miejsce - TABLET
 • II miejsce - SMARTWATCH
 • III miejsce - SMARTFON
 • IV miejsce - CZYTNIK E-BOOK
 • I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

NAGRODY POCIESZENIA

Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosujemy ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE. NAGRODA GŁÓWNA - GRA WIEDŹMIN III!

Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA ,
a za zajęcie I miejsca w szkole DYPLOM LAUREATA.

W sytuacji kiedy Szkolny Organizator Konkursu zgłosi po 1 uczestniku w danej kategorii konkursowej organizator, czyli Centrum Edukacji Historycznej „Klio” nie przyznaje wówczas dyplomu laureata!

NAGRODY DLA SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW KONKURSU:

 • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi największą liczbę uczniów (min. 100) otrzyma TABLET
 • Wśród pozostałych Szkolnych Organizatorów Konkursu zostaną rozlosowane atrakcyjne  nagrody:
 • za zgłoszenie min. 80 uczniów: SMARTFON
 • za zgłoszenie min. 60 uczniów: SMARTWATCH
 • za zgłoszenie min. 40 uczniów: CZYTNIK E-BOOK
 • za zgłoszenie min. 20 uczniów: APARAT CYFROWY

Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma ZAŚWIADCZENIE o byciu jego współorganizatorem.

W przypadku gdy zgłoszonych zostanie 2 lub więcej Szkolnych Opiekunów Konkursu, osoba figurująca jako pierwsza w przysłanym do nas zgłoszeniu konkursowym będzie traktowana jako główny organizator konkursu, który otrzyma od nas ewentualną nagrodę za zgłoszenie określonej liczby uczniów do konkursu.

13. Wyniki konkursu.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej i przesłane do szkół. Na stronie internetowej będą zamieszczone wyłącznie główne miejsca w kraju (imię i nazwisko zwycięzcy, forma konkursu, szkoła, opiekun zwycięzcy, liczba uzyskanych punktów) we wszystkich kategoriach konkursowych tj. test wiedzy, praca plastyczna, konkurs fotograficzny. Wyniki pozostałych uczniów zostaną przesłane do szkół razem z dyplomami i ewentualnymi nagrodami.

Od wyników konkursu zamieszczonych na stronie internetowej organizatora oraz przesłanych do szkół uczestnicy i uczący ich nauczyciele mogą się odwołać w terminie 14 dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej. Po tym terminie odwołania nie będą uwzględniane. Organizator nie odsyła prac plastycznych/fotograficznych.

Prace konkursowe: prace plastyczne, fotograficzne będą archiwizowane przez okres 7 dni, a testy wiedzy przez okres 14 dni,  licząc od dnia ogłoszenia wyników. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone. Uczniowie i ich nauczyciele mają prawo do wglądu w swoje prace wyłącznie w miejscu i czasie wyznaczonym w porozumieniu z organizatorem.

Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Bezwzględny zakaz kopiowania treści (w celach komercyjnych) które są autorstwa właścicieli Centrum Edukacji Historycznej "Klio".

15. Uczestnicząc w konkursie zgadzasz się na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

 

Z poważaniem

Centrum Edukacji Historycznej "Klio"