Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój adres e-mail.

Adres e-mail:

O konkursach

 

 

 

 

 

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO "

VI  Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „KLIO 2014”
ZAPROSZENIE


Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele!

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO” ma ogromny zaszczyt zaprosić Państwa szkoły do wzięcia udziału w VI  Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym "Klio 2014".

Nasz konkurs wpisał się już na stałe w harmonogram ogólnopolskich konkursów edukacyjnych o czym świadczy jego niesłabnąca popularność wśród społeczności uczniowskiej i kadry nauczycielskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych ( klasy 4-6 ). Ciekawe formy konkursowe oraz pytania o zróżnicowanym stopniu trudności pozwalają na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczestników, niezależnie od poziomu posiadanej przez nich wiedzy i nabytych umiejętności. Mamy nadzieję, że atrakcyjne nagrody przyczynią się do licznego w nim udziału. Wierzymy, że WASZEJ SZKOŁY nie zabraknie w konkursie, a fascynujący świat bogów i herosów będzie kluczem do sukcesu Państwa uczniów.
W VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego "Klio 2014" przewidzieliśmy również NAGRODĘ SPECJALNĄ "KLIO 2014".
 

I. Cele VI Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego "Klio 2014":

- popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych państw kręgu śródziemnomorskiego;

kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;

- pomoc dla nauczyciela w urozmaiceniu zajęć lekcyjnych;

- umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów.

II. Formy VI Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2014":


- test wiedzy – składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 1 pytania otwartego; zróżnicowana skala trudności daje szansę na wzięcie w nim udziału jak największej liczbie uczniów; czas testu 60 minut.


- konkurs prac plastycznych – ilustracja wybranego mitu/postaci mitologicznej ; format A4; kryteria oceny prac plastycznych to : wkład pracy, własna wizja, walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową; technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika oraz techniki mieszane, z wyjątkiem technik przestrzennych i przyklejanych elementów takich jak np.; piasek, muszelki, ziarna zbóż itp.


- konkurs fotograficzny "ANTYK W OBIEKTYWIE"; Opcje: 1.sfotografowanie obiektu w Polsce (budynków, rzeźb, detali architektonicznych) które nawiązują do starożytnej Grecji/Rzymu lub do antycznej mitologii, historii, ornamentyki; możliwość nadsyłania zdjęć wykonanych poza granicami Polski ukazujących starożytne budowle itp.; 2. sfotografowanie samego siebie przebranego za postać mitologiczną (boga, boginię, herosa); każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie; format zdjęć: nie większy niż 20 x 30cm (A-4); kryteria oceny: walory artystyczne, inspiracja bogatym dziedzictwem kulturowym kraju.

 

III. Warunki uczestnictwa w VI Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2014"

Konkurs jest samofinansujący. Z pozyskanych środków zapewniane są nagrody i obsługa techniczna konkursu. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na rachunek bankowy organizatorów konkursu wynosząca:


- test wiedzy – 7 zł od osoby;

- konkurs prac plastycznych – 7 zł od osoby;

- konkurs fotograficzny – 7 zł od osoby.


Uczniowie chcący wziąć udział zarówno w teście, jak i konkursie prac plastycznych oraz konkursie fotograficznym wnoszą opłatę za każdą formę konkursową osobno. Szkolny Organizator Konkursu ma prawo zebrać dodatkową kwotę zależną od ilości uczniów, którą przeznaczy na obsługę konkursu (przesyłka pocztowa, opłata bankowa).

Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest zgłoszenie minimum 7 uczestników.

Szkoła, która zgłosi do udziału w konkursie min. 20 uczestników jest uprawniona do zgłoszenia dodatkowego uczestnika, który nie będzie musiał wnosić opłaty konkursowej (kryterium- trudna sytuacja materialna uczestnika).


IV. Zadania Szkolnego Organizatora VI Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2014”

Szkolny Organizator Konkursu (nauczyciel koordynujący prace związane z konkursem) jest zobowiązany:


- ogłosić konkurs wśród społeczności uczniowskiej;

- powiadomić innych nauczycieli o konkursie (korelacja język polski, historia, plastyka);

- przyjąć zgłoszenia uczniów deklarujących chęć uczestnictwa oraz wpłaty pieniężne;

- dokonać wpłaty na rachunek bankowy organizatorów do 07.03.2014r.


DANE DO PRZELEWU (kwotę można przelać z własnego rachunku bankowego)

Nazwa odbiorcy

Centrum Edukacji Historycznej „KLIO”

ul. Blankowa 36/8, 58 – 316 Wałbrzych

Nr rachunku odbiorcy

25 1020 5095 0000 5102 0106 3163

Kwota

zależnie od liczby uczniów biorących udział w konkursie

Nazwa zleceniodawcy

dane adresowe szkoły np. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul Szewska 1, 19-300 Ełk

Tytuł wpłaty

imię i nazwisko Szkolnego Organizatora Konkursu, liczbę uczestników w poszczególnych formach konkursowych:

test -5 osób; kp -7 osób; kf - 2 osoby

 

- przesłać kartę zgłoszeniowąPROSIMY O WYBÓR TYLKO JEDNEJ Z FORM ZGŁOSZENIA:


POCZTĄ na adres Centrum Edukacji Historycznej „Klio”, ul. Blankowa 36/8, 58-316 Wałbrzych

FAXEM pod numerem telefonu 746665382

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie internetowej www.cehklio.webd.pl


- przeprowadzić konkurs i odesłać prace konkursowe wraz z imienną listą na adres organizatora;

- przekazać uczniom osiągnięte przez nich wyniki i nagrody.

V. Terminarz VI Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego ”Klio 2014”:


do 07.03.2014 – dokonanie wpłat na konto organizatora, przesłanie karty zgłoszenia;

do 07.04.2014 – dostarczenie drogą pocztową testów konkursowych do szkół;

10.04.2014 (czwartek) – PRZEPROWADZENIE KONKURSU W SZKOŁACH;

do 11.04.2014 – odesłanie testów, prac plastycznych oraz fotograficznych na adres organizatora;

do 12.05.2014 – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej;

maj 2014 – wysłanie wyników i dyplomów oraz nagród do szkół.

 

VI. Nagrody VI Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego

NAGRODA SPECJALNA "KLIO 2014"
Spośród szkół które zgłoszą chęć udziału w organizowanym przez nas konkursie zostanie rozlosowana
NAGRODA SPECJALNA "KLIO 2014" - bilety wstępu dla uczestników konkursu do PARKU MITOLOGII NA WODZIE w miejscowości Zator.

Kategoria - Test

Kategoria – Praca Plastyczna

I miejsce w kraju – LAPTOP

II miejsce w kraju – TABLET

III miejsce w kraju – APARAT CYFROWY

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA


I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER

II miejsce w kraju – TABLET

III miejsce w kraju – APARAT CYFROWY

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA

Kategoria – Konkurs Fotograficzny

Nagrody Pocieszenia

I miejsce w kraju – KONSOLA DO GIER

II miejsce w kraju – TABLET

III miejsce w kraju – SMARTFON

IV miejsce w kraju - CZYTNIK E-BOOK

I miejsce w województwie - NAGRODA KSIĄŻKOWA


Wśród wszystkich uczestników konkursu rozlosujemy

ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE.

Każdy uczeń otrzyma DYPLOM UCZESTNICTWA, uczeń za I miejsce w szkole DYPLOM LAUREATA.

Szkolni Organizatorzy Konkursu

Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosi największą liczbę uczniów (min.100) otrzyma TABLET

Wśród pozostałych Szkolnych Organizatorów Konkursu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
- za zgłoszenie min. 80 uczniów - KAMERA CYFROWA
- za zgłoszenie min. 60 uczniów - APARAT FOTOGRAFICZNY
- za zgłoszenie min. 40 uczniów - CZYTNIK E-BOOK
- za zgłoszenie min. 20 - PRZYBORY PIŚMIENNICZE

Ponadto każdy Szkolny Organizator Konkursu otrzyma ZAŚWIADCZENIE o byciu jego współorganizatorem.


VII. Literatura konkursowa: Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian.

VIII. Zagadnienia konkursowe Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2014”:

1. Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.

2. Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres władzy, działań, opieka, atrybuty, sławne ośrodki kultu, mitologiczne pokrewieństwo, losy).

3. Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.

4. Geografia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades).

5. Zoologia mitologiczna (zwierzęta i potwory występujące w mitologii).

6. Iliada i Odyseja (wojna trojańska i tułaczka Odyseusza opisane w mitologii Parandowskiego).

7. Znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, wędrówce Eneasza, powstaniu Rzymu.

8. Związki frazeologiczne związane z mitologią.
9. Ślady mitologii we współczesnym języku.
10. Ślady mitologii w sztuce i literaturze.
11. Podstawowe fakty związane z życiem i twórczością Jana Parandowskiego.

IX. SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN i inne ważne informacje dostępne są na: www.cehklio.webd.pl


X. KONTAKT : pn-pt w godz.14.30-17.30 pod nr tel. 501574731 lub e- mail : kontakt@cehklio.webd.pl